Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
COMMISSIE FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
STATUTEN & HR WEBPAGINA HOME HERPLAATSER GEZONDHEID NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
AANMELDEN LID       LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

Veldwedstrijd reglement

VELDWEDSTRIJD REGLEMENT VERENIGING ITALIAANSE STAANDE JACHTHONDEN

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk I Definities
Hoofdstuk II Uitgangspunten en richtlijnen voor keurmeesters
Hoofdstuk III Wedstrijdvorm
Hoofdstuk IV Voorwaarde tot deelname
Hoofdstuk V Punten

HOOFDSTUK I
DEFINITIES


KEURMEESTER: Een door de VISJ Jachtcommissie aangewezen persoon, die de honden beoordeeld vlg. de regels van het VISJ veldwerk regelement.
WEDSTRIJDLEIDER: Een lid van de organiserende Jachtcommissie, die in overleg met de jachtgerechtigden, leiding geeft aan de veldwedstrijd en mede verantwoordelijk is voor het goede verloop daarvan.
VELDBEGELEIDER: De door de Jachtcommissie aangewezen persoon, die bekend is met de velden en het daar aanwezige natuurlijk wild bestand.
SCHRIJVER: De door de Jachtcommissie aangewezen persoon, die de keurmeester ondersteund in het veld met het opmaken van korte keurverslagen van iedere deelnemende hond.
LINIE: Formatie, bestaande uit de keurmeester, veldbegeleider, schrijver, en de ter beoordeling opgeroepen honden met hun voorjagers en voor zover van toepassing de officiële geweren. Desgewenst kan de linie worden uitgebreid; de wedstrijdleider heeft hierin de beslissende stem.
LOOP: De periode, waarin een voorjager zich met zijn hond in de linie bevindt.
ELIMINATIE (EL): Uitsluiting van de hond door de keurmeester gedurende de loop.

HOOFDSTUK 2
UITGANGSPUNTEN EN RICHTLIJNEN VOOR KEURMEESTERS


2.1.: De ideale Bracco Italiano en Spinone is een energieke, onvermoeibare, zorgvuldige en stijlvolle jager; hij toont zoeklust, initiatief, doorzettingsvermogen en jachtverstand en werkt spontaan samen met zijn voorjager zonder zich onnodig op hem te verlaten; hij zoekt rechtstreeks contact met wild en staat dit bewust en resoluut voor; hij is wildrein en steady bij het opgaan van het wild en op schot. (score 10)
2.2.: De Bracco en Spinone moet energiek jagen, hij moet gedurende een hele loop een gepast werktempo handhaven. Tijdens zijn werken moet hij zoeklust en jachtpassie uitstralen. Gebrek aan zoeklust en jachtpassie en door vermoeidheid het vereiste werktempo niet kunnen handhaven zijn fouten die de score verlagen.
2.3.: De Bracco en Spinone moet zijn veld zorgvuldig, systematisch, goed op de wind en met goede kophouding afzoeken. Veelvuldig delen van het aangewezen terrein onafgezocht laten liggen, bij herhaling terugkeren op reeds afgezocht terrein, bij herhaling te ver voor zijn voorjager werken, het slaan van haken van de wind af en jagen met lage kophouding zijn fouten die zorgen voor aftrek van de score.
2.4.: De Bracco en Spinone moet een stijlvolle jager zijn; dat wil zeggen dat hij moet jagen in een stijl inherent aan zijn ras. Er moet een goede balans zijn tussen draf en gallop. Duidelijk gebrek aan raseigen stijl staat een hoge score in de weg.
2.5.: De Bracco Italiano en Spinone moet gehoorzaam zijn en mag niet uit de hand raken op straffe van uitsluiting (EL).
2.6.: De Bracco Italiano en Spinone moet in alle rust worden voorgejaagd; veelvuldig luid roepen of fluiten zijn fouten en zorgen voor aftrek van de score.
2.7.: De Bracco en Spinone moet spontaan samenwerken met zijn voorjager, hij moet contact houden zonder het initiatief te verliezen; hij mag zich daarom niet onnodig op de steun en de aanwijzingen van zijn voorjager verlaten; gebrek aan initiatief is een fout en zorgt voor aftrek van de score.
2.8.: De Bracco en Spinone moet bewust rechtstreeks contact zoeken met het wild; staan en peuteren op voet, oude verwaaiing en sporen getuigt van gebrek aan doelbewust werken. Vlot verifiëren van verwaaiingen en gedecideerd juist besluiten geeft een hoge score. Gebrek aan doelbewust werken is een fout en zorgt voor aftrek van de score.
2.9.: Er is sprake van een punt als de Bracco en Spinone als gevolg van gericht zoeken wild vindt en dit bewust voorstaat. Een punt begint met het arrêt eventueel gevolgd door samen met de voorjager aantrekken, rust bij het opgaan van het wild en op het schot met alarm pistool en eindigt als de hond door de voorjager is aangelijnd. De kwaliteit van een punt bepaald door de wijze waarop de verwaaiing in eerste instantie wordt opgenomen, de manier waarop het rechtstreekse contact met het wild ontstaat en de autoriteit van het arrêt.
2.10.: Eenmaal tot voorstaan gekomen, moet de Bracco en Spinone blijven staan tot zijn voorjager is genaderd tenzij een hernieuwde aanval nodig is om het wild opnieuw te blokkeren. Deze nieuwe aanval mag in geen geval tot gevolg hebben dat de voorjager daardoor niet kan naderen voordat het wild springt. Wild dat in zo'n geval springt voordat de voorjager is genaderd wordt geacht te zijn uitgestoten.
2.11.: Indien nodig moet de hond op commando samen met zijn voorjager aantrekken om zo het wild te tonen. Het coulé moet soepel en energiek zijn en het moet autoriteit uitstralen. Tijdens het coulé mag de voorjager niet voor zijn hond komen. Honden die bij het coulé aanmerkelijke ondersteuning nodig hebben maken een fout die de score zal verlagen. Honden die weigeren aan te trekken worden uitgesloten (EL) tenzij het wild zich op zeer korte afstand van de hond, als het ware onder zijn neus, bevindt.
2.12.: Ver aantrekken is toegestaan op voorwaarde dat het coulé energiek is en tot resultaat leidt; leeg voorstaan wordt negatief beoordeeld en verlaagt de score, vooral als het arrêt wordt gevolgd door een coulé. Meer dan drie maal voorstaan zonder resultaat kan leiden tot uitsluiting (EL).
2.13.: Na een bediend arrêt al dan niet met resultaat, moet de voorjager zijn hond aanlijnen en terugkeren naar de keurmeesters.
2.14.: Bij het opgaan van het wild moet de hond steady zijn. Niet steady zijn bij het opgaan van wild is, afhankelijk van de ernst daarvan, een fout die lijdt tot verlaging van de score of die tot uitsluiting leidt (EL).
2.15.: De voorjager mag zijn hond bij het springen van het wild, niet aanraken. Aanraken van de hond bij het opgaan van het wild is een fout die de score verlaagt en reden kan zijn voor uitsluiting (EL).
2.16.: De Bracco Italiano en Spinone moet wildrein zijn. De hond die een gezond stuk wild vangt of meer dan vijftig meter achtervolgt wordt uitgesloten (EL), ook als dit een wildsoort betreft, waarop volgens het reglement voor de betreffende wedstrijdvorm niet wordt gewerkt.
2.17.: De staande hond mag, zelfs niet in de geringste mate, bang zijn voor schieten. Schotgevoelige en schotschuwe honden worden uitgesloten (EL).
2.18.: De staande hond mag niet agressief zijn. Honden die zich, terwijl zij ter beoordeling in de linie zijn, agressief gedragen, worden uitgesloten (EL).
2.19.: Waar in dit hoofdstuk sprake is van wild, wordt daaronder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, verstaan Patrijs, Fazant, Kwartel en Haas.

HOOFDSTUK III
WEDSTRIJDVORM VISJ VERENINGINGS VELDWEDSTRIJD BRACCO ITALIANO EN SPINONE


3.1.: De VISJ vereniging veldwedstrijd is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de Bracco Italiano en Spinone vóór het schot wordt beoordeeld. Het is een veldwedstrijd zonder officieel karakter. De keurmeester beoordeeld de deelnemende honden en kent een individuele VISJ score toe met hierbij een eventuele volgorde van plaatsing van de dag. De score die behaald wordt tijdens de vereniging veldwedstrijd telt i.p mee in het Bello & Bravo klassement van het jaar waarin de wedstrijd is gehouden.
3.2.: Voorafgaande aan de wedstrijd wordt door loting de volgorde, waarin de honden worden beoordeeld, vastgesteld.
3.3.: Voor de eerste loop worden de honden strikt in lotingvolgorde opgeroepen. Tenzij naar het oordeel van de Keurmeester reden bestaat om daarvan af te wijken, wordt deze volgorde ook tijdens eventueel volgende lopen gehandhaafd.
3.4.: In beginsel mag geen hond voor een tweede loop worden opgeroepen voordat alle honden een eerste loop hebben gehad.
3.5.: In beginsel worden de honden beoordeeld tijdens één loop van minimaal 10 en maximaal 15 minuten.
3.6.: Indien er fouten, gemaakt in de eerste minuut van de loop, worden deze voor de beoordeling buiten beschouwing gelaten. Een der keurmeesters geeft het einde van de eerste minuut aan.
3.7.: Indien van terrein moet worden gewisseld, wordt de tijd gerekend van het moment dat de hond wordt aangelijnd tot het moment dat de hond weer wordt geslipt niet meegerekend. Na het wisselen van veld worden fouten, die in de eerste slag in het nieuwe veld worden gemaakt en die het rechtstreeks gevolg zijn van dat wisselen, niet aangerekend.
3.8.: De eerste loop wordt voortijdig beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting (EL) leidt of indien de hond kennelijk niet beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel niet het vereiste niveau toont.
3.9.: Honden, die tijdens hun eerste loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een punt op patrijs, fazant of eventueel haas te maken en wier werk overigens van het vereiste niveau was, krijgen, zo enigszins mogelijk, een tweede loop.
3.10.: Alle lopen ná de eerste loop duren in beginsel niet langer dan 10 minuten. Zij worden eerder beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt, de hond op grond van zijn prestaties niet langer voor een score in aanmerking komt of zich de mogelijkheid heeft voorgedaan om een punt op patrijs, fazant of eventueel haas te maken.
3.11.: Honden, die tijdens een loop een reële mogelijkheid om een stuk wild te vinden en voor te staan niet hebben benut, komen niet in aanmerking voor een volgende loop; dit geldt ook als die mogelijkheid zich heeft voorgedaan in de eerste minuut van een loop of in de eerste slag na het wisselen van veld.

HOOFDSTUK IV
VOORWAARDE TOT DEELNAME / INSCHRIJVING


4.1.: De voorjager/eigenaar schrijft alleen de hond in als deze ervan overtuigd is dat de hond beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel het vereiste niveau zoals beschreven in hoofdstuk 2. Let op! De keurmeester kan op basis van het reglement een deelnemende hond uitsluiten op basis van niet beschikken van vereiste kwaliteit en/of niveau. Zie ook hfd3.8
4.2.: De eigenaar van de hond is lid van de VISJ, aan de contributie voor het lopende jaar is voldaan.
4.3.: De veldwedstrijd score telt alleen mee als deelnemende hond tevens is ingeschreven op de VISJ KCM of CM die plaats vind in hetzelfde jaar (weekend) als de VISJ vereniging veldwedstrijd. De penningmeester heeft 1 dag na sluitingdatum het inschrijfgeld van zowel K()CM als Vereniging Veldwedstrijd ontvangen.
4.4.: De deelnemende hond is ten minste 14 maanden oud op de dag van de wedstrijd.
4.5.: Als het maximum inschrijvingen wordt bereikt, dan zullen de honden van eigenaren die korter dan 10 maanden lid zijn als eerste afvallen, is hierna nog een overschrijding van het maximum aantal deelnemers, dan wordt er d.m.v een loting bepaald welke honden kunnen deelnemen.
4.6.: De Jachtcommissie is verantwoordelijk voor de loting, de eventuele loting vindt plaats zsm na de sluitingdatum.
4.7.: Het inschrijf formulier moet volledig worden ingevuld, de volgende bewijslasten moeten worden meegestuurd met het inschrijf formulier; kopie van het eigendomsbewijs van de hond. En het geldende VISJ lidmaatschap nummer.

N.B. Deelname aan activiteiten van de VISJ gebeurt op eigen verantwoording. De VISJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, indien deze tijdens VISJ activiteiten wordt geleden.

HOOFDSTUK V
VISJ BELLO & BRAVO PUNTEN TELLING

Kwalificatie (Kampioens)Clubmatch Klassement punten
Dubbel CAC 8
CAC of 1° Uitmuntend in de Gebruikshondenklasse 7
R CAC 5
Uitmuntend 4
Zeer Goed 3
Goed 2
Matig 1
Plaatsing Klassement punten
4
3
2
1
Score bij VISJ Veldwedstrijd Klassement punten Score
Score 10 12
Score 9 11
Score 8 10
Score 7 9
Score 6 8
Score 5 7
Score 4 6
Score 3, 2, 1 1
EL 0
Bij een gelijke totaal score wint de jongste hond *
* toegevoegde regel (n.a.v. totaal score raduno 2017)
Voorbeeld 1
Hond krijgt op veldwedstrijd een score 4 en een tweede plaatsing, op de show behaald de hond een 3 uitmuntend. In Bello en Bravo klassement heeft de hond 15 punten behaald 6+3 + 4+2 = 15
Voorbeeld 2
Hond krijgt op veldwedstrijd een score 4 zonder plaatsing, op de show behaald de hond een uitmuntend. In Bello en Bravo klassement heeft de hond 10 punten behaald 6 + 4 = 10

De Jachtcommissie

   
© Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden