Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR FOTO BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
VISJ REGELS NIEUWS BLOG SPINONE HERPLAATSER VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
AANMELDEN LID FACEBOOK PAGINA NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
  WEBPAGINA HOME         VISJ TITELS  
Tentoonstellingsreglement (UITTREKSEL)

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Art.1. De Kampioensclubmatch zal gehouden worden onder de voorschriften van de Fdration Cynologique Internationale en onder voorschriften van de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Art.2. Op de Kampioensclubmatch is het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer van toepassing en iedere exposant aanvaardt door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement en wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. Het is tegen betaling verkrijgbaar bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam.

Art. 3. Datum en plaats:
De Kampioensclubmatch zal gehouden worden op 21 oktober 2018 op het terrein van Dogcenter Zaltbommel, Jan Stuversdreef 4 5315 NZ Kerkwijk, dan wel, indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op de door het bestuur van de organisatie nader te bepalen plaats en datum.

Art. 4. Inschrijving.
Zij, die wensen in te schrijven, moeten online vr 08-10-2018 hun naar waarheid ingevulde inschrijfformulier(en) verzenden aan het secretariaat van de Kampioensclubmatch. Indien het aantal honden dat toegelaten kan worden is bereikt, zal de inschrijving vroeger worden gesloten. Het bestuur houdt zich het recht voor om, bij wijziging van de datum en de plaats van de tentoonstelling, de datum voor de sluiting van de inschrijving te wijzigen. Programma's en alle inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het secretariaat of via de website www.bracco-italiano-spinone-club.nl
Ingeschreven kunnen slechts worden die honden, die in het N.H.S.B., resp. in een der bijlagen van het N.H.S.B. of in, een door de F.C.I., erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Honden in Nederlands eigendom moeten een N.H.S.B.-nummer hebben. Honden van in nederlands eigendom mogen niet geaccepteerd worden als ze geen NHSB-nummer hebben, zie ook de publicaties door de Raad van Beheer inzake. Indien personen, in Nederland woonachtig, willen inschrijven met honden die gemporteerd zijn, dan kunnen zij dat alleen wanneer ze een NHSB-nummer bij de Raad van Beheer hebben aangevraagd. Een kopie van de bevestiging van de Raad van ontvangst van de aanvraag dient met het inschrijfbiljet te worden meegestuurd.
Niet toegelaten worden:
a; honden met een oor- of huidaandoening.
b; reuen die niet in bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn afgedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.
c;aan de oren gecoupeerde honden in Nederland geboren na 31-3-1989 of in het buitenland nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht geworden is, dan wel geboren in het buitenland na 1-8-1996.
d;honden aan de staart gecoupeerd in Nederland geboren na 31-8-2001 of in het buitenland geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht geworden is.

Honden aan de staart gecoupeerd om medische redenen worden op de tentoonstelling toegelaten mits het Europees Dierenpaspoort met daarin een schriftelijk bewijs van de medische noodzaak tot amputatie, ingevuld door de dierenarts, getoond kan worden.

Honden uit het buitenland moeten zijn ingent tegen hondsdolheid, hetgeen d.m.v. een vermelding in het Europees Dierenpaspoort moet kunnen worden aangetoond.

Art.6. Klassenindeling:
1. Jongste puppy klasse
2. Puppyklasse:
3. Jeugdklasse:
4. Tussenklasse:
5. Open klas:
6. Fokkersklasse
7. Gebruikshondenklas
8. Kampioensklas
9. Veteranen klasse

Collectieve klassen:
I. Fokkerijklasse
II. Koppelklasse
III. Nakomelingenklasse

Art.6. De honden kunnen vanaf 09.00 uur het terrein worden binnengebracht.

Art.7. Keuringen: De keuringen beginnen om 10.30 uur precies. De keuringen van de ereprijzen vangen aan om 15.00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet gewaarschuwd om met hun honden in de ring te komen. Iedere exposant is verplicht er voor te zorgen, dat hij tijdig aanwezig is bij de ring waar het ras, waartoe zijn hond behoort, wordt gekeurd. Vr in de catalogus staat aangegeven in welke volgorde en in welke ringen de honden worden gekeurd. Op deze kampioensclubmatch kunnen voor Spinone en Bracco Italiano kampioenschapprijzen van de Raad van Beheer worden toegekend

Art. 8. Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van het reglement van deze Kampioensclubmatch en kan zich nimmer op onbekendheid hiervan beroepen.

Art. 9. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere aan de keurmeester voorgebracht hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor het ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.

Art.10.Het is verboden opm exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.

Art. 11.Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.

Art. 12. Wanneer door overmacht de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. Het bestuur acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.

Art. 13. Iedere exposant is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die door zijn of haar hond(en) aan derden wordt toegebracht. Schade kan nimmer op het bestuur c.q. de organisatie worden verhaald. De organisatie wijst in deze elke aansprakelijkheid af. Het bestuur behoudt zich het recht voor, gevaarlijke honden de toegang tot de tentoonstelling te weigeren of deze van het tentoonstellingsterrein te doen verwijderen.

   
Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden