Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
COMMISSIE FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
STATUTEN & HR WEBPAGINA HOME HERPLAATSER GEZONDHEID NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
AANMELDEN LID       LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

Tentoonstellingsreglement (UITTREKSEL)

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Art.1. De Kampioensclubmatch zal gehouden worden onder de voorschriften van de Fédération Cynologique Internationale en onder voorschriften van de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Art.2. Op de Kampioensclubmatch is het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer van toepassing en iedere exposant aanvaardt door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement en wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. Het is tegen betaling verkrijgbaar bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Postbus 75901, 1070 AX Amsterdam.

Art. 3. Datum en plaats:
De VISJ Kampioensclubmatch zal gehouden worden op zaterdag 4 juni 2023
bij Kasteel de Haar, adres: Kasteellaan 1, 3455 RR Utrecht, dan wel, indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op de door het bestuur van de organisatie nader te bepalen plaats en datum.

Art. 4. Inschrijving.
Zij, die wensen in te schrijven, moeten online tot en met 23-05-2023 hun naar waarheid via het digitaal inschrijfformulier(en) plus eventuele benodigde bewijs stukken verzenden via onlinedogshow.eu. Indien het aantal honden dat toegelaten kan worden is bereikt, zal de inschrijving vroeger worden gesloten. De betaling dient tegelijkertijd met het inzenden van het inschrijfformulier te worden voldaan. Het bestuur houdt zich het recht voor om, bij wijziging van de datum en de plaats van de tentoonstelling, de datum voor de sluiting van de inschrijving te wijzigen. Programma's en alle inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het secretariaat of via de website www.bracco-italiano-spinone-club.nl.
Ingeschreven kunnen slechts worden die honden, die in het N.H.S.B., resp. in een der bijlagen van het N.H.S.B. of in, een door de F.C.I., erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Honden in Nederlands eigendom moeten een N.H.S.B.-nummer hebben. Honden van in nederlands eigendom mogen niet geaccepteerd worden als ze geen NHSB-nummer hebben, zie ook de publicaties door de Raad van Beheer inzake. Indien personen, in Nederland woonachtig, willen inschrijven met honden die geïmporteerd zijn, dan kunnen zij dat alleen wanneer ze een NHSB-nummer bij de Raad van Beheer hebben aangevraagd. Een kopie van de bevestiging van de Raad van ontvangst van de aanvraag dient met het inschrijfbiljet te worden meegestuurd.
Niet toegelaten worden:
a; honden met een oor- of huidaandoening.
b; reuen die niet in bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn afgedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.
c; aan de oren gecoupeerde honden.
d;Aan de staart gecoupeerde honden mogen NIET worden ingeschreven om deel te nemen aan de KCM indien:
- zij in Nederland geboren zijn en de staart anders dan vanwege een diergeneeskundige noodzaak is gecoupeerd;
- zij in het buitenland zijn geboren en in dat land van herkomst een wettelijk coupeerverbod geldt;
- zij naar het buitenland zijn gebracht om aldaar de in dat land toegestane ingreep te ondergaan, om de Nederlandse wetgeving
daarmee te omzeilen en na 1 december 2016 aan de staart zijn gecoupeerd.

Honden uit het buitenland moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid, hetgeen d.m.v. een vermelding in het Europees Dierenpaspoort moet kunnen worden aangetoond.

Art.5. Klassenindeling:
1. Jongste puppy klasse:
Voor honden van 3 tot 6 maanden
2. Puppyklasse:
Voor honden van 6 tot 9 maanden
3. Jeugdklasse:
Voor honden van 9 tot 18 maanden
4. Tussenklasse:
Voor honden van 15 tot 24 maanden
5. Open klas:
Voor honden vanaf 18 maanden of ouder
6. Fokkersklasse:
Voor honden vanaf 9 maanden en ouder die door de inschrijver zijn gefokt
7. Gebruikshondenklas:
Voor honden vanaf 15mnd die een kwalificatie hebben behaald op een FCI erkende veldwedstijd
8. Kampioensklas:
Voor honden die een door de FCI erkende Kampioenschaptitel hebben
9. Veteranen klasse:
Voor honden vanaf 8 jaar en ouder

Collectieve klassen:
I. Fokkerijklasse
FOKKERIJKLASSE: een groep van minimaal 3 en maximaal 5 honden van hetzelfde ras en dezelfde variëteit, ongeacht het geslacht, waarvan de fokker (voornaam en achternaam) dezelfde is, maar niet noodzakelijkerwijs van dezelfde eigenaar. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de reguliere klassen.
II. Koppelklasse
KOPPELKLASSE
:een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant (eerste) eigenaar is. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de reguliere klassen.
III. Nakomelingenklasse

NAKOMELINGENKLASSE
: een groep die bestaat uit een reu of teef met minimaal drie en maximaal vijf van zijn/haar nakomelingen uit de eerste generatie. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de reguliere klassen.

Art.6. De honden kunnen vanaf 10.00 uur het terrein worden binnengebracht.

Art.7. Keuringen: De keuringen beginnen om 11.00 uur. De keuringen van de ereprijzen vangen aan om 15.00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet gewaarschuwd om met hun honden in de ring te komen. Iedere exposant is verplicht er voor te zorgen, dat hij tijdig aanwezig is bij de ring waar zijn hond wordt gekeurd. Vóór in de catalogus staat aangegeven in welke volgorde de honden worden gekeurd. Op deze kampioensclubmatch kunnen voor Spinone en Bracco Italiano kampioenschapprijzen van de Raad van Beheer worden toegekend voor het jaar 2023.

Art. 8. Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van het reglement van deze Kampioensclubmatch en kan zich nimmer op onbekendheid hiervan beroepen.

Art. 9. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere aan de keurmeester voorgebracht hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor het ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.

Art.10.Het is verboden opm exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.

Art. 11.Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.

Art. 12. Wanneer door overmacht de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. Het bestuur acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.

Art. 13. Iedere exposant is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die door zijn of haar hond(en) aan derden wordt toegebracht. Schade kan nimmer op het bestuur c.q. de organisatie worden verhaald. De organisatie wijst in deze elke aansprakelijkheid af. Het bestuur behoudt zich het recht voor, gevaarlijke honden de toegang tot de tentoonstelling te weigeren of deze van het tentoonstellingsterrein te doen verwijderen.

   
© Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden