Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
COMMISSIE FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
STATUTEN & HR WEBPAGINA HOME HERPLAATSER GEZONDHEID NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
AANMELDEN LID       LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement (02-04-2023) - Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden

Artikel 1 Voorzitter
1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 38 der statuten, de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.
3. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
4. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
5. Hij handhaaft de orde in de vergadering. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.

Artikel 2 Secretaris

De secretaris archiveert de correspondentie der vereniging. Elk bestuurslid bezorgt de secretaris een kopie van elk van zijn/haar schrijven namens het bestuur. Hij houdt de notulen der vergaderingen bij, welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent en archiveert. Hij houdt een presentielijst bij der aanwezige leden op vergaderingen. Ieder der aanwezige leden op de vergaderingen is verplicht deze presentielijst te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld. Tevens houdt de secretaris alle geboorteaangiften van nestjes bij de aangesloten fokkers bij en toetst deze aan de reglementen. Zij rapporteert hierover, indien nodig, aan het bestuur

Artikel 3 penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De invordering der contributie (en jaarlijkse bijdragen) is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen die de som van Ä 350,- (driehonderdenvijftig euro) te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kas en bankboek. Hij legt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de jaarvergadering beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens beheer en van het bestuur voor het gevoerde financiŽle beleid over het afgelopen jaar. Op de jaarvergadering legt de penningmeester de leden een begroting over het komende verenigingsjaar voor, waarin begrepen een activiteitenbegroting.

Artikel 4 Commissies

1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 26 van de statuten worden door het bestuur benoemd.
2. Bij een benoeming van een commissie door het bestuur wordt vooraf duidelijk aan de leden uiteengezet;
a)Doel van de commissie;
b)Taak van de commissie;
c)Duur van een commissie;
d)Verantwoordelijkheden van een commissie;
e)HiŽrarchische positie van de commissie in de vereniging (advies of bindend)
3. Een commissie legt verantwoording af aan het bestuur.
4. Een commissie maakt een jaarverslag ter completering van het jaarverslag van het secretariaat

Artikel 5 Fokbeleid
5.1. Adviezen tot verandering van fokregels worden gedaan door het bestuur aan de ALV, na overleg met de fokkers van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
5.2. Leden van de vereniging die geen fokker zijn van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden kunnen voorstel tot wijziging van het fokreglement indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal dit voorstel van wijziging overleggen met de fokkers en het voorstel, vergezeld van advies, agenderen op de ALV.
5.3. Een wijziging van het fokreglement wordt na goedkeuring door bestuur, de ALV en Raad van Beheer zo snel mogelijk kenbaar gemaakt aan de leden via de website en e-mail.
5.4 Nestmelding:
Ieder lid/fokker is verplicht om elk van zijn of haar nesten in zijn of haar eigendom door te geven aan de Raad van Beheer en de secretaris van de vereniging. De nestmelding en bijbehorende bewijsstukken dienen binnen 21 dagen na de geboorte van het nest door de fokker te worden gedaan aan de secretaris van de vereniging. Een fokker kan een verzoek om uitstel van een nestmelding indienen. Dit dient schriftelijk binnen 21 dagen na geboorte te gebeuren bij de secretaris van de vereniging. Er kan slechts uitstel worden verleent tot maximaal 5 weken na geboorte.
De secretaris toetst de nesten aan de reglementen, samen met een daarvoor in de ALV aangewezen lid, op juistheid. Mochten bewijsstukken die niet verplicht zijn, zoals beschreven in artikel 5.7.2 gepubliceerd op webpagina's van een bij de FCI aangesloten Kennel Club vermeld zijn, dan moeten deze gegevens tevens vermeld op de standaard geboorte webpublicatie van de vereniging. De meegestuurde bewijsstukken worden na toetsing op juistheid vernietigd, bij onjuistheden blijven de stukken bewaard in het secretariaat archief tot na eventuele sanctionering.
De secretaris draagt er zorg voor dat na toetsing op juistheid van iedere nestmelding een 'standaard' geboorte webpublicatie wordt verstuurd, aan de webmaster van de vereniging.
5.5 Nestmelding bewijsstukken
De vereniging vraagt om de volgende bewijsstukken;

* Kopie stamboom Reu en Teef
* Kopie van het geboorteformulier van de aangifte voor de raad van beheer
* Kopie FCI-beoordeling Heupdysplasie
* Kopie van ten minste 2x Zeer Goed exterieur beoordelingen
** Kopie FCI-beoordeling Elleboogdysplasie
** Kopie Nationaal of Internationaal kampioenschap diploma bij vermelding Kampioen.
** Kopie van officieel veldwerk kwalificatie
*** Kopie gewaarmerkte DNA test op CA (Cerebrale Ataxie) of kopie van DNA test op CA (Cerebrale Ataxie) van beide (voor)ouderdieren van het individuele fokdier.
* Verplicht
** Niet verplicht - De gegevens worden alleen vermeld als bewijsstukken zijn aangeleverd
*** Verplicht voor Spinone nesten


Artikel 6 Dekbericht, Geboortebericht, VISJ Fokker
vermelding op de webpagina
6.1 Van de VISJ fokkers worden nestmelding gegevens op de webpagina "Geboortebericht" van de website van de vereniging gepubliceerd, wanneer voldaan is aan de reglementen (vfr en hr).
Standaard geboorte webpublicatie gegevens:
Het aantal reutjes en teefjes
Het aantal beschikbare pups
Naam en adresgegevens fokker (incl. mail en verwijzing naar website).
Ouders Naam, stamboomnrs. chipnrs, geboortedata, hun respectieve ouders, fokker van de ouders, HD uitslagen, ED uitslagen, CA testuitslagen (alleen Spinone), Werkkwalificaties, Eigena(ar)en.
6 .2 Van de fokkers worden dekmelding gegevens op de website op pagina "Dekbericht" van de vereniging gepubliceerd, wanneer voldaan is aan de reglementen (vfr en hr) zoals bedoeld onder artikel 6.1 en er een kopie van de officiŽle "Bevestiging ontvangst dekaangifte - Raad van Beheer" bij de bewijsvoering is toegevoegd.
Standaard dekbericht webpublicatie gegevens: Naam en adresgegevens fokker (incl. mail en website) Ouders Naam, stamboomnrs. chipnrs, verwachte geboortedata, hun respectieve ouders, fokker van de ouders, HD uitslagen, ED uitslagen, CA testuitslagen (alleen Spinone), Werkkwalificaties, Eigena(ar)en
6.3 Van een lid wordt automatisch een VISJ Fokker vermelding op de website van de vereniging gepubliceerd, zodra er dekmelding is gedaan die voldoet aan de reglementen (vfr en hr). Of wanneer er na de nestmelding tenminste een levende pup is geboren uit een Spinone of Bracco Italiano combinatie en waaraan voldaan is aan de reglementen (vfr en hr).
Standaard VISJ Fokkers webpublicatie gegevens:
Naam fokker
Kennel naam
URL website
6.4 Van leden wordt een VISJ Fokkers vermelding op de website van de vereniging verwijderd, wanneer niet wordt voldaan aan art.6.3 of wanneer zij hun lidmaatschap opzeggen of als de vereniging besluit het lidmaatschap te beŽindigen

Artikel 7
Fokkers die handelen in strijd met de regels, kunnen sancties worden opgelegd, en wel de volgende:

Geen of incomplete nestmelding

1e keer geen nestmelding of incomplete nestmelding (binnen 21 dagen na geboorte): Voorstel tot opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging.

Overtreding VFR:
1e keer overtreding van het VFR: Voorstel tot opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging

Waarbij geldt dat:
- Bij geen of incomplete nestmelding of, welke niet voldoen aan de regelgeving, worden op de website van de vereniging vermeld als 'niet voldoend aan de reglementen'.
-Iedere overtreding gedurende 5 jaar geregistreerd staat, alvorens deze komt te vervallen.

Artikel 8
De contributie van alle leden dient te zijn voldaan voor 28 februari van het lopende verenigingsjaar. Het bestuur heeft het recht om een lid 1 maand na een officiŽle laatste aanmaning per mail, wegens wanbetaling af te voeren als lid der vereniging. De laatste aanmaning zal voor 1 februari van het betreffende jaar verzonden worden. Een afgevoerd lid kan pas weer als lid der vereniging worden toegelaten, nadat hij de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd.

Artikel 9

Zij, die na 31 juli lid worden, betalen voor het lopende kalenderjaar de helft der jaarlijkse contributie. Mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar betalen. Zij die hun lidmaatschap der vereniging wensen te beŽindigen, dienen dit uiterlijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk aan de secretaris kenbaar te maken. Heeft opzegging voor die datum niet plaatsgevonden, dan is men verplicht de contributie over het gehele daaropvolgende kalenderjaar te voldoen.

Artikel 10
Ieder lid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na aanmelding tenminste 14 dagen voorafgaande aan de vergadering en slechts met goedkeuring van de voorzitter. Hij die van dit recht gebruik maakt, is verplicht met de introducť mede te tekenen in het introductieboek en neemt van de introducť alle verplichtingen op zich als gelden deze.

Artikel 11
Een Algemene Ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd, in welk geval artikel 37, lid 7 van de statuten niet van toepassing is.

Artikel 12
Dit huishoudelijk reglement is onverbrekelijk verbonden met de statuten der vereniging.

Artikel 13
Tot wijzigen van reglementen kan alleen worden besloten in een Algemene Ledenvergadering met minstens tweederde meerderheid der geldig uitgebracht stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijziging is vereist.

Artikel 14

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur. In andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 15
De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijden, vanwege de vereniging of haar leden georganiseerde bijeenkomsten, cursussen, evenementen van welke aard ook, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van een of meer met de organisatie belaste personen, zulks met inachtneming van normale bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

 

   
© Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden