Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
COMMISSIE FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
STATUTEN & HR WEBPAGINA HOME HERPLAATSER GEZONDHEID NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
AANMELDEN LID       LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

Herplaats reglement

Voorwaarden voor de herplaatsing van een Bracco Italiano of Spinone Italiano onder auspiciŽn van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden - Versie 01-05-2010

1 Algemeen
Art. 1.1. De vereniging 'Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden, verder te noemen vereniging, bemiddelt voor iedere Bracco en Spinone Italiano met een stamboom vanaf de leeftijd van 15 maanden woonachtig in Nederland, ongeacht het land van geboorte.
Art. 1.2. Honden waarvan geen kopie van de stamboom kan worden overlegd, worden vooraf door het bestuur beoordeeld voor bemiddeling.
Art. 1.3. Honden die in een asiel verblijven worden niet bemiddeld, echter wel op de website van de vereniging vermeld. De door het asiel gehanteerde regels en financiŽle verplichtingen dienen in acht te worden genomen.
Art. 1.4. Bemiddelingsaanvragen van fokkers en hun gezinsleden worden ter acceptatie door het bestuur beoordeeld.
Art. 1.5. Bemiddeling vindt uitsluitend plaats als de eigenaar om persoonlijke, medische en/of sociale redenen niet meer in staat is een goede en verantwoorde zorg aan de hond te geven.
Art. 1.6. Het bestuur van de vereniging handelt namens de vereniging en zal op basis van eigen adviezen dan wel op adviezen van ervaren hondenbezitters en/of deskundigen, bemiddelen bij het herplaatsen van de aangeboden hond.
Art. 1.7. De bemiddeling zal in ieder geval bestaan uit het publiceren op de website van de vereniging
2 Aanmelding
Art. 2.1. Aanmelding van een te herplaatsen hond geschiedt door de eigenaar middels een 'Aanmelding herplaatsing Bracco of Spinone Italiano' (zie bijlage I) samen met een kopie van de stamboom, een eigendomsbewijs (stamboom of eigenaar registratiebewijs), een kopie van alle beschreven bladzijden uit het Europees paspoort voor gezelschapsdieren en een recente foto van de betreffende hond.
Art. 2.2. De aanmelding wordt door het bestuur op zijn merites beoordeeld. Zij kan beslissen de aanvrager te bezoeken en de plaatselijke omstandigheden in ogenschouw te nemen.
Art. 2.3. De beslissing van het bestuur betreffende acceptatie van aanmelding is bindend en staat niet open voor beroep.
Art. 2.4. De te herplaatsen hond moet in een normale goede algemene gezondheid verkeren en dient volgens het toepasbare veterinaire schema ontwormd en gevaccineerd te zijn.
Art. 2.5. Een veterinaire keuring en/of gedragstest kan onderdeel uitmaken van het advies van het bestuur. De kosten van deze keuringen of testen dienen door de oude eigenaar te worden voldaan.
3 Aanvraag
Art. 3.1. Belangstellenden voor een te herplaatsen hond dienen zich middels een 'Aanvraag te herplaatsen Bracco of Spinone Italiano' (zie bijlage II) aan te melden. Zij krijgen na advies van het bestuur bij voorrang de mogelijkheid een aangeboden hond te herplaatsen. Belangstellenden dienen lid te zijn of te worden van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden; zij betalen geen bemiddelingsvergoeding, tenzij er een overdracht som betaald wordt aan oude eigenaar.
Art. 3.2. De aanvraag wordt door het bestuur op zijn merites beoordeeld. Zij kan beslissen de aanvrager te bezoeken en de plaatselijke omstandigheden in ogenschouw te nemen.
Art. 3.3. De beslissing van het bestuur betreffende acceptatie van de aanvraag is bindend en staat niet open voor beroep.
4 Overdrachtskosten, proeftijd, aansprakelijkheid
Art. 4.1. De 'afstandeigenaar' ontvangt in principe geen vergoeding van de nieuwe eigenaar. De oude en de nieuwe eigenaar bepalen samen een eventuele overdrachtsprijs van de hond. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. De oude eigenaar is bij een overdracht som verplicht 15% hiervan af te staan aan de vereniging
Art. 4.2. Bij de overdracht dient een 'Verklaring van afstand en overdracht' (zie bijlage III) te worden getekend, ten huize van een van de bestuursleden, dan wel anders, doch uitsluitend na instemming van het bestuur.
Art. 4.3. De eventueel overeengekomen overdrachtsprijs dient bij het verstrijken van de proeftijd voldaan te zijn.
Art. 4.4. De proeftijd voor de hond bij de nieuwe eigenaar bedraagt in overleg minimaal vier en maximaal acht weken. Indien gedurende deze periode blijkt dat de nieuwe eigenaar de hond niet wil of kan houden dan is de oude eigenaar verplicht de hond onvoorwaardelijk en onmiddellijk terug te nemen. Is dit om redenen, geaccordeerd door het bestuur, niet mogelijk, dan wordt zo spoedig mogelijk een andere oplossing gezocht in overleg met de nieuwe eigenaar.
Art. 4.5. Gedurende de proeftijd behoudt de oude eigenaar de volledige aansprakelijkheid voor de te herplaatsen hond.
Art. 4.6. Zowel de oude als de nieuwe eigenaar dienen een WA-verzekering te hebben afgesloten, waarin aansprakelijkheid voor een hond voldoende is opgenomen. Indien de hond in de jachtpraktijk is of wordt ingezet moet daarenboven een WA-jachthonden verzekering zijn afgesloten.
Art. 4.7. De vereniging is niet aansprakelijk voor de resultaten van de adviezen en/of het gedrag en/of de fysieke en psychische gezondheid van de te herplaatsen hond bij de nieuwe eigenaar.
5 Verplichtingen nieuwe eigenaar
Art. 5.1. De nieuwe eigenaar verplicht zich, indien hij nog geen lid is, om lid te worden van de vereniging.
Art. 5.2. De nieuwe eigenaar is verplicht binnen ťťn maand na de definitieve overdracht het eigendomsbewijs op zijn naam en voor zijn kosten te doen overschrijven.
Art. 5.3. De nieuwe eigenaar verplicht zich om het bestuur met enige regelmaat op de hoogte te stellen van het gewenningsproces en de gezondheid van de herplaatste hond.
Art. 5.4. De nieuwe eigenaar kan het bestuur advies vragen hem bij het gewenningsproces en mogelijk bij het heropvoedingsproces bij te staan.
6 Bewaarneming
Art. 6.1. In uitzonderlijke omstandigheden (w.o. ziekte/overlijden eigenaar) kan een te herplaatsen hond onverwijld in bewaarneming bij de vereniging worden gesteld. Daartoe dient de eigenaar of zijn/haar in rechte plaatsvervanger(s) een 'Verklaring van bewaarneming Bracco of Spinone Italiano' (zie bijlage IV) te tekenen. De hond, zijn relevante documenten en zijn bezittingen (voerbakken, mand, bench, lijn etc.) dienen gelijktijdig en onverbiddelijk aan de vertegenwoordiger van de vereniging te worden overgedragen.
Art. 6.2. De vereniging neemt de hond slechts in bewaring en verwerft niet het eigendom.
Art. 6.3. Het bestuur bemiddelt verder volgens dit reglement en regelt de afstand en overdracht.
Art. 6.4. Gedurende de bewaarnemingsperiode blijft de oude eigenaar of diens vertegenwoordiger(s) wettelijk aansprakelijk voor de te herplaatsen hond.
Art. 6.5. De vereniging betaalt geen vergoeding aan de eigenaar en de eigenaar verplicht zich wekelijks, beginnend bij de overdracht, een verblijfs- en verzorgingsvergoeding aan de vereniging te voldoen, gelijk aan de werkelijk door de vereniging gemaakte onkosten.
Art. 6.6. De vereniging heeft een inspanningsverplichting om de verblijfs- en verzorgingskosten zo laag mogelijk te houden met inachtneming van een goede kwaliteit van leven voor de herplaatshond.
7 Het bestuur
Art. 7.1. Het bestuur is verantwoording betreffende haar beleid verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering . Middels de website worden de leden geregeld over de voortgang van herplaatsingen op de hoogte gehouden.
Art. 7.2. In alle overige en/of bijzondere gevallen beslist het bestuur van de vereniging.
8 Kennisneming
Art. 8.1. Een ondertekende kopie van dit reglement dient bij de aanvraag en bij de aanmelding te worden verstrekt.
9 Geldigheid
Art. 9.1. Dit reglement is door de Algemene Vergadering van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden op 30 maart 2014 goedgekeurd.

VISJ Bijlage I VISJ Bijlage II VISJ Bijlage III VISJ Bijlage IV

 

   
© Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden