Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
STATUTEN & HR FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
AANMELDEN LID WEBPAGINA HOME GEZONDHEID HERPLAATSER NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
OPZEGGEN LID         LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

Fokreglement

Verenigingsfokreglement
naam van de rasvereniging:
Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden

voor het ras: Bracco Italiano en Spinone Italiano

1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de rassen Bracco Italiano en Spinone Italiano, zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 27 januari 2019. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Bracco Italiano en Spinone Italiano, woonachtig in Nederland.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. (aangepast per 1 december 2020 - toevoeging halfbroer) Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit n van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.
2.2.a Herhaalcombinaties zijn niet toegestaan wanneer de eerste worp 12 pups of meer heeft gegeven

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen: De reu mag maximaal 6 geslaagde dekkingen in Nederland verrichten gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal n levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vr de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.


4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vr de dekking onderzocht worden op: Heupdysplasie De uitslag van dit onderzoek dient ten tijde van de dekking bekend te zijn. Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende hond 12 maanden oud is.

4.2.1 Cerebrale Ataxie bij Spinone Italiano: Lijders en dragers zijn uitgesloten van de fokkerij. Indien beide ouderdieren CA vrij zijn, is testen van nakomelingen niet nodig, zij zijn CA vrij door afstamming. Als er met deze nakomelingen een combinatie wordt gevormd met een CA vrije reu/teef, zijn ook deze nakomelingen in principe vrij van CA.

4.3. : Aandoeningen:
Regels voor fokkers met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen:

4.3.1 Bij fokken met honden die, zichtbaar, aan een ernstige ziekte lijden, dan wel dat een ziekte zich pas later manifesteert, is het verboden om (opnieuw) te gaan fokken met de betreffende hond.

4.3.2 Indien een oudercombinatie wordt gevormd, is de FCI beoordeling HD/A en HD/B toegestaan in willekeurige combinatie. HD/C is slechts toegestaan, wanneer gekoppeld aan een dekpartner met beoordeling HD-A. Honden met elke andere FCI-beoordeling m.b.t. HD mogen niet voor de fokkerij worden gebruikt tenzij deze beoordeling het gevolg is van een bewezen trauma.

4.3.3 Lijders en dragers van Cerebrale Ataxie bij Spinone Italiano zijn uitgesloten van de fokkerij.

4.3.4 Een hond die lijdt aan toevallen mag niet voor fokdoeleinden worden gebruikt.

4.3.5 Wanneer een hond lijdt aan primaire epilepsie zijn het lid en/of de fokker verplicht dit aan de vereniging te melden


4.3.6 Als een hond n keer een bevestigde epileptische nakomeling heeft geproduceerd, hoeft de hond niet noodzakelijkerwijs uit de fok te worden gehaald . Wel gelden bij een volgende inzet van deze hond de volgende regels: "

* Herhaling van de combinatie die de bevestigde epilepsie gaf is niet toegestaan;

* In een volgende combinatie mogen binnen 3 generaties geen gemeenschappelijke voorouders voorkomen;

* Als de hond in een volgende combinatie opnieuw bewezen epilepsie geeft, wordt deze hond direct uitgesloten voor de fokkerij.

4.3.7 Voor de hond waarbij binnen twee generaties bewezen epilepsie voorkomt gelden de volgende regels:

* In een combinatie met de hond mogen binnen 3 generaties geen gemeenschappelijke voorouders voorkomen;

* Als de hond in een combinatie opnieuw bewezen epilepsie geeft, is deze hond direct uitgesloten voor de fokkerij.

* Broers en zusters uit een nest waarin zich n primaire epilepsie heeft geopenbaard, mogen alleen voor de fokkerij worden ingezet,
vanaf de dag dat ze de leeftijd van drie jaar hebben bereikt.

* Broers en zusters uit een nest waarin zich meer dan n primaire epilepsie heeft geopenbaard, mogen niet voor de fokkerij worden
ingezet.

4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met n of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

* Een reu of teef die volgens de rasstandaard diskwalificerende fouten heeft

5. GEDRAGSREGELS
5.1. Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.

5.2 Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing
7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG op elke expositie te hebben behaald.
Het bestuur heeft besloten, dat vanaf, 1 augustus 2022 de regel over het hebben van tenminste 2x een ZG (artikel 7.1 van het VFR) weer van kracht is.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

10 INWERKINGTREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden op 27 januari 2018

De voorzitter, F.J.P. Krijbolder
De Secretaris, T.E. Steffens

 

   
Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden