Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
COMMISSIE FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
STATUTEN & HR WEBPAGINA HOME HERPLAATSER GEZONDHEID NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
AANMELDEN LID       LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

VISJ Gezondheid CommissieStatuten

Werkwijze van de Gezondheidscommissie

Werkwijze Gezondheidscommissie t.a.v. Gezondheidsmeldingen
Datum: 15-03-2023
Algemene Verordening Gegevensbescherming Gezondheidscommissie: De (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet gedaan mag worden met de persoonsgegevens van mensen. Bij elk gebruik van persoonsgegevens geldt dat de privacy inbreuk zo klein mogelijk moet zijn.

Omdat er door de commissie met gegevens wordt gewerkt die gebonden zijn aan de wet AVG, is bepaald dat deze gegevens uitsluitend ná schriftelijke toestemming van de eigenaar van de gegevens (veelal de eigenaar van de hond) gebruikt mogen worden voor het doel het welk hieronder beschreven. Echter bij rapportage richting bestuur en/of derden zullen deze gegevens volledig anoniem moeten zijn. Wanneer de noodzaak aanwezig is om de anonimiteit op te heffen, zal daartoe apart toestemming moeten worden gevraagd. Alle gegevens en documenten worden bij de data-beheerder (lees: secretaris van de vereniging) bewaard en niets uit deze gegevens en documenten mag worden verspreid onder niet-leden van de commissie, tenzij dit voor besluitvorming noodzakelijk is, maar ná specifieke toestemming van de eigenaar van de gegevens. De archiefhouder tekent een document ter waarborging van het voorafgaande en stelt dit ter beschikking van het bestuur. Zulks ook bij wisseling van archiefhouder
 
1. Proces binnenkomen en afhandeling meldingen
   

Eigenaren leden/ geen leden, sturen een meldingsformulier

Bij het signaleren van een gezondheidsprobleem kan een Gezondheidscommissie lid proactief de betrokken eigenaar verzoeken om een melding te doen via het registratieformulier van de Vereniging.
Het registratieformulier wordt verstuurd naar het mailadres gezondheidscommissie@verenigingitaliaansestaandehonden.nl - de secretaris draagt zorg voor een standaard bericht naar de melder.
Vanuit dit mailadres wordt door de secretaris alle binnenkomende mails doorgestuurd naar de mailadressen van leden van de Gezondheidscommissie.
Ieder lid van de Gezondheidscommissie reageert op deze mail en geeft aan op welke termijn dit besproken dient te worden. De termijnen zijn: 2 maanden, 6 maanden of tijdens het jaarlijkse overleg. De periodieke overleggen vinden altijd plaats in januari van het lopende kalenderjaar. Bij deze overleggen zijn minimaal 3 commissieleden aanwezig anders kan het overleg geen doorgang vinden.
Onderling wordt besloten afhankelijk van de reacties op de termijn wanneer een casus een extra overleg noodzakelijk maakt. Voor het inplannen van extra overleg zijn alle commissieleden gezamenlijk verantwoordelijk.
Bij het bespreken van de casussen houden we ons aan de Gedragscode voor de leden van de Gezondheidscommissie (=Leden dienen integer te handelen wat inhoudt dat de commissieleden eerlijk en oprecht zijn en niet omkoopbaar of vooringenomen).
De Gezondheidscommissie houdt een actiepuntenoverzicht bij waarin wordt aangegeven welke casussen er besproken zijn, welke actiepunten er zijn en wie voor welk actiepunt verantwoordelijk is. Deze actiepuntenlijst wordt na elk overleg bijgewerkt en daarna verstuurd naar de data-beheerder van de meldingen.
Als in specifieke gevallen blijkt dat er een noodzaak is om met de behandelend dierenarts contact te hebben dan dient duidelijk vooraf aangegeven te worden bij de eigenaar wat hiervoor de reden is en dient deze hiervoor toestemming te geven.
Als er geen gegevens van de dierenarts zijn meegestuurd, maar de commissie acht dit wel noodzakelijk dan dient duidelijk vooraf aangegeven te worden bij de eigenaar wat hiervoor de reden is en wordt de eigenaar gevraagd om deze gegevens alsnog aan te leveren.
Eventuele acties worden vastgelegd in de actiepuntenlijst.
   
2. Proces signaleren trend gezondheidsproblemen
   
De commissie signaleert als er een eventuele trend ontstaat en informeert/adviseert hierover het Bestuur.
Positie van de Gezondheidscommissie binnen de vereniging is als volgt: De gezondheidscommissie legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur is daarmee verantwoordelijk voor het doen en laten van de commissie. De gezondheidscommissie heeft een adviserende functie naar het bestuur. Het bestuur zal advies kunnen vragen, terwijl ook de commissie ongevraagd advies mag geven aan het bestuur over zaken aangaande de gezondheid en aandoeningen van de rassen.
Het bestuur mag adviezen van de commissie terzijde leggen.
Het kan de adviezen meenemen naar het Fokkersoverleg of de adviezen direct omzetten in een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering.
   
© Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden