Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
COMMISSIE FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
STATUTEN & HR WEBPAGINA HOME HERPLAATSER GEZONDHEID NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
AANMELDEN LID       LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

VISJ Gezondheid CommissieStatuten

Statuut van de Gezondheidscommissie
De gezondheidscommissie is een commissie als bedoeld in artikel 26 van de statuten van de vereniging. En is geďnstalleerd per 13 februari 2021 voor onbepaalde duur.

Doel van de Gezondheidscommissie
Het verkrijgen van inzicht over terugkerende aandoeningen (al dan niet erfelijk) welke essentieel zijn voor de toekomst van de rassen en dus de vereniging.

Samenstelling van de Gezondheidscommissie
De commissie bestaat uit tenminste drie en maximaal zes leden van de vereniging. De secretaris van de vereniging is houder van alle basisgegevens en daarmee automatisch lid van de commissie. Bij het vertrek van een commissie lid wordt in overleg met het bestuur bepaald of deze vacature wordt opgevuld. Een overdracht van gegevens vindt alleen plaats bij wisseling van secretaris.

Positie van de Gezondheidscommissie binnen de vereniging
De gezondheidscommissie legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur is daarmee verantwoordelijk voor het doen en laten van de commissie. De gezondheidscommissie heeft een adviserende functie naar het bestuur. Het bestuur zal advies kunnen vragen, terwijl ook de commissie ongevraagd advies mag geven aan het bestuur over zaken aangaande de gezondheid en aandoeningen van de rassen. Het bestuur mag adviezen van de commissie terzijde leggen. Het kan de adviezen meenemen naar het Fokkersoverleg of de adviezen direct omzetten in een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering.

Taak van de Gezondheidscommissie
Het registreren en vastleggen van informatie verkregen uit de ingestuurde meldingsformulieren. Dit wordt gedaan door de secretaris. Alle geregistreerde aandoeningen moeten zijn onderbouwd met verklaringen van eigenaar en zijn/haar dierenarts of specialist. Zo mogelijk met gegevens over het verloop van de aandoening. Informatie die niet verifieerbaar is wordt als dusdanig aangeduid in verslagen of niet gebruikt. Dit is om de dataregistratie niet te vervuilen met onjuistheden.
De commissie signaleert als er een eventuele trend ontstaat.
Tenminste één keer per jaar roept de secretaris de commissie bij elkaar om onderling te overleggen over het belang van de binnen gekomen meldingen.

Een bijdrage leveren aan het jaarverslag van het bestuur voor de leden van de vereniging, dat op de Algemene Ledenvergadering zal worden ingebracht.

Communicatie aan de leden van de vereniging, om bijvoorbeeld ingevulde gezondheidsonderzoeken te verkrijgen, of basisgegevens over de gezondheid van hun honden. Hiertoe staan communicatiemiddelen van de vereniging ter beschikking, onder coördinatie van de secretaris van de vereniging.

Communicatie van, naar en binnen de commissie zal zo veel mogelijk via e-mail plaatsvinden met als basis het e-mailadres van de commissie: gezondheidscommissie@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming Gezondheidscommissie
De (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen. Bij elk gebruik van persoonsgegevens geldt dat de privacy inbreuk zo klein mogelijk moet zijn.
Omdat door deze commissie met gegevens wordt gewerkt die gebonden zijn aan de wet AVG, is bepaald dat deze gegevens uitsluitend ná schriftelijke toestemming van de eigenaar van de gegevens (veelal de eigenaar van de hond) gebruikt mogen worden voor het doel hetwelk hieronder beschreven.
Echter bij rapportage richting bestuur en/of derden zullen deze gegevens volledig anoniem moeten zijn.
Wanneer de noodzaak aanwezig is om de anonimiteit op te heffen, zal daartoe apart toestemming moeten worden gevraagd.
Alle gegevens en documenten worden bij de archiefhouder (lees: secretaris van de vereniging) bewaard en niets uit deze gegevens en documenten mag worden verspreid onder niet-leden van de commissie, tenzij dit voor besluitvorming noodzakelijk is, maar ná specifieke toestemming van de eigenaar van de gegevens.
De archiefhouder tekent een document ter waarborging van het voorafgaande en stelt dit ter beschikking van het bestuur. Zulks ook bij wisseling van archiefhouder.

 

   
© Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden